מוסריות נ' חוקיות והיתר…

לינק לחוק חופש המידע: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/144m1_001.htm