מסכנת נבצרות, לחירות….

אז לפנינו הצעת החוק הכה מדוברת, שיסודה בתיקון של חוק יסוד: הממשלה, והקובעת שינויים בכל הנוגע ליציאה לנבצרות של ראש ממשלה מכהן. נדביק תחילה כותרי ייחוס, והתיקון עצמו:

אז מה בעצם מציעה הצעת החוק הזו (שהיא עוד בשלבים טרומיים למעשה):

הצעת החוק, רוצה לקבוע למעשה (קביעות שלא מצויות אגב בחוק היסוד המתוקן) כמה וכמה דברים:

תחילה, מי זה רשאי לקבוע שראש הממשלה יוצא לנבצרות. ועוד: איזה הן הסיבות בגינן ייצא ראש הממשלה לנבצרות. ועוד: פרוצדורות ספציפיות שנועדו לקיים התכליות האלו כאמור.

אז כך:

רק מסיבות של בריאות פיזית או נפשית, ייצא ראש הממשלה לנבצרות על פי התיקון (בחוק היסוד המתוקן, אין ציון של סיבות לנבצרות). בעיקרון, הממשלה קובעת נבצרות (ברוב של 3 רבעים מחבריה) אבל, יכול גם ראש הממשלה לקבוע זאת לעצמו ביחס לעצמו. אלא, שראש הממשלה יכול להתנגד להחלטת הממשלה בדבר נבצרותו, או כי אז, הכנסת תכריע ברוב של 90 מחבריה.

עוד קביעה למעשה, מאוד אסטרטגית ובעייתית בהצעת החוק:

שבג"צ למעשה, לא יוכל לדון ולקבוע בנושא. אם ידון ויקבע משהו, הצעת החוק קובעת, שיהא זה למעשה "אפס משפטי". חסר תוקף.

טוב, ברור שעסקינן פה בשינוי אסטרטגי ממש. בבג"צ הנבצרות של אולמרט דאז (בגין חקירות פליליות) בג"צ היה מוכן להניח (מבלי לחתוך רסמי הדבר) שהיועמ"ש יש לו סמכות לקבוע נבצרות. וגם להניח שתיתכן נבצרות בגין חקירה פלילית. היועמ"ש התנגד לכך, מתוך הצהרה, שבנסיבות האלו, זה לא ענין להכרעה משפטית. אלא, ענין להכרעה ציבורית פוליטית יותר. נצטט:

עד כאן:

אבל, מה שתמוה בהצעת החוק הזו (תמוה בלשון המעטה) זה שההצעה קובעת בדברי ההסבר, נצטט:

כלומר, הצעת חוק זו אינה משקפת שינוי של הדין הקיים אלא הבהרת הליך היישום שלו

למה זה. מכיוון שעסקינן על פי דברי ההסבר, בהחלטה ריבונית. של הריבון הטבעי. נצטט:

בהינתן שראש ממשלה מכהן שואב את כוחו וסמכותו מהעם באמצעות נציגיו, הצעה זו משקפת בעיני מציעיה את התפיסה הקיימת ולפיה הדחת המנהיג נגד רצונו תהיה בקביעת נציגי העם בלבד מבלי מעורבות של זרוע לא- נבחרת.

עד כאן:

מעבר להבלות הרוח העקרונית פילוסופית בקביעה כזו, הרי שהצעת החוק, מתעלמת לחלוטין מחוק יסוד: השפיטה ( חוק יסוד יודגש). חוק יסוד זה, מעניק סמכות לכאורה לבג"צ, להורות בצו לממשלה או לרשות ציבורית, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה. זה מקרה קלאסי. לא התערבות אפילו במעשי חקיקה של הכנסת. אלא, בקשר לממשלה ולרשות מבצעת.

אז הצעת החוק, אפילו לא מציינת מה שמקובל לציין בהצעות חוק או תיקונים:

שלמרות הקביעות בהצעת חוק יסוד: השפיטה, לא יחולו כך הדברים במקרה נניח דנן של יציאה לנבצרות.

שאם לא כן, מתי בג"צ על פי חוק יסוד: השפיטה מתערב ? נצטט את חוק יסוד השפיטה(סעיף 15 (ג)(2)) בחלק רלבנטי שקובע את סמכויות בג"צ. הנה:

לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים ולאנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין, ואם נבחרו או נתמנו שלא כדין – להימנע מלפעול;

עד כאן:

אז ברור, אינספור פעמים, הפעיל בג"צ סמכותו זו, באינספור מקרים. כלפי הממשלה. כלפי ראש ממשלה וכדומה. הצעת החוק, אפילו לא מנסה ליישב הדברים ככה על הנייר.

נחיה ונראה. ברור שתהא עתירה לבג"צ, כאשר תגיע הרכבת לתחנתה הסופית.

11 תגובות על 'מסכנת נבצרות, לחירות….'

 1. שלמרות הקביעות בהצעת חוק יסוד: השפיטה, לא יחולו כך הדברים במקרה נניח דנן של יציאה לנבצרות.

  לא מבין כלום, אפשר בעברית? בגץ אומר שמותר לו ליועצת המשפטית לקבוע שבשל המשפט הוא צריך לצאת נבצרות? או לא<?

  אהבתי

 2. g,hsi,

  הבעיה לא עברית בטח ובטח. הבעיה אחרת איתך. אבל, נניח לזה עכשיו.

  הבג"צ הוא לגבי הנבצרות של אולמרט דאז. לא לגבי המצב העכשוי עם נתניהו.

  פה אנו דנים בהצעת החוק החדשה מזכיר. ציינתי בפוסט:

  הצעת החוק, מחדשת בכך, שהיא קובעת בין היתר, מי קובע שראש הממשלה צריך לצאת לנבצרות. בין היתר, הישוויתי עם הבג"צ של אולמרט, שם הניח בג"צ ( הניח, לא קבע לגמרי) שהיועמ"ש דאז, יכול לקבוע, יש לו סמכות לקבוע, בקשר ליציאה לנבצרות זמנית של ראש ממשלה.

  עצתי לך, לקרוא שוב ושוב. אם לא צלח וקצת גדול עליך הדבר. אז לשאול. אתה יודע מה בעצם :

  תשאל אפילו אחרי קריאה אחת. אני גם כך, יסביר ברצון רב. אין לנו בעיות. אלו לא דברים פשוטים להדיוטות בתחום. אסביר ואפרט גם אם קראת, כאילו זה עיתון ספורט.

  להתראות

  אהבתי

 3. ורק לגבי חוק יסוד: השפיטה:

  אז הצעת החוק הזו, סותרת את חוק יסוד השפיטה. הצעת החוק הזו, קובעת שבג"צ לא יכול להתעסק עם נבצרות. מפורשות כך. אבל, חוק יסוד השפיטה, קובע בעליל, שזה מה שבג"צ מתעסק איתו. וכך הדבר גם מבחינת נוהג כמובן מזה שנים רבות.

  אז יש לנו פה הצעת חוק, שסותרת חוק יסוד. סותרת חוק יסוד: השפיטה. אז איך עושים דבר כזה, מבלי לציין אפילו, שהדברים סותרים ? שלמרות הסתירה לפחות, אפשר היה לציין, שיש עדיפות לחוק יסוד: הממשלה או לתיקון הנוכחי. מה שהוא לא פשוט כלל לקביעה כדבר הזה בכלל.

  אהבתי

 4. קראתי
  מה שאני מבין זה שאתה מעביר ביקורת על הצעת החוק החדשה. מה לא בסדר בה לדעתך לא ברור לי. אתה טוען שזו מטרתו וזכותו של בית המשפט לתת צווים ואם אני מבין מטרת החוק למנוע את זכות, אם זו בכלל זכות לדעתו של בית המשפט, לקבוע נבצרות. מה הצעת החוק לא מישבת? לא מתייחסת לנושא שזו זכותו של בית המשפט? למרות הקביעות בהצעת חוק יסוד: השפיטה, לא יחולו כך הדברים במקרה נניח דנן של יציאה לנבצרות. זאת אומרת שלמרות שחוק יסוד אומר דבר אחד לא יחולו כך הדברים במקרה של נושא הנבצרות?
  אתם בכוונה מסבכים את הדברים ומשתמשים בסגנון לא ברור כדי שלא יהיה ניתן לחלוק על דעתכם.

  אהבתי

 5. עתידן,

  אף אחד לא מסבך דברים, בטח לא בכוונה. תתהה ותשאל קודם. או שאתה לא קולט אפילו שאתה לא מבין. ואז, זוהי ליגה אחרת לגמרי עם כל הכבוד.

  לבית משפט תחילה, אין זכות. יש סמכות. הסמכות ניתנה לו בחוק. חוק יסוד, עליון הרי על חוק רגיל בשיטה המשפטית בישראל. אז עכשיו:

  יש לנו פה תיקון בחוק יסוד (הממשלה) שלא מתמודד עם סתירה עם חוק יסוד אחר.

  בתיקון המוצע בהצעת החוק לפנינו, רוצים שלבג"צ לא תהא סמכות לדון ולקבוע בעתירה בקשר לנבצרות. אבל:

  חוק יסוד השפיטה (חוק יסוד יודגש) קובע שזה מסוג הדברים, שבג"צ מתעסק איתם.

  הצעת החוק, אפילו לא איזכרה וכתבה:

  שלמרות הסתירה עם חוק יסוד השפיטה, עדיין, יש עדיפות לחוק יסוד הממשלה. לא שזה עוזר מהותית. אבל, לפחות לאזכר. הרי אין עדיפות לחוק יסוד הממשלה, על פני חוק יסוד השפיטה מבחינת היררכיה.

  זה שאתה לא מבין, לא מסוגל להבין, לא אומר שזכותך לייצר דמוניזציה. תתמודד…. או תשאל פשוט. שאלת תם פשוטה. או:

  לא מובן בכלל. אפשר שוב להסביר שוב ? ונטרח ונסביר…….

  עכשיו, אפשר להניח רק בוודאות כמעט שהבנת. אם לא, איך נסביר לך בעדינות הדבר ?

  יש המון בעיות בתיקון הזה. אינספור בעיות מאוד עקרוניות אגב. נגעתי רק על קצה המזלג בכלל.

  אהבתי

 6. תמונת פרופיל של ענק בישל דייסה
  ענק בישל דייסה

  שופטים, מיעוטים, הכלכלה ונתניהו: השר לוין עונה לשאלות הציבור על הרפורמה המשפטית

  אהבתי

 7. למשל:

  הצעת החוק גורסת, שרק מטעמים של בריאות פיזית או נפשית, יהיה נבצר ראש ממשלה. ונניח שהוא חשוד בריגול. אז אי אפשר יהיה להזיז אותו בנבצרות ?

  או:

  מי זה יקבע שמטעמים של בריאות נפשית או פיזית, ראש הממשלה צריך להיכנס לנבצרות ? בחוק ומשפט, זוהי חוות דעת של רופא בלבד. ודוק:

  לכל חוות דעת יש נוגדת. חוות דעת סותרת. נניח הממשלה על פי הצעת החוק, תיקבע נבצרות. ראש הממשלה יגרוס אחרת. אז יהיו לנו שני חוות דעת רפואיות סותרות. ומי יכריע בינהן ? צריך לזה מומחיות של שופט. הכנסת תכריע ? זה מנותק לגמרי מן המציאות כל זה.

  אהבתי

 8. עכשיו הבנתי, אז למעשה זו רק בעיה טכנית, הם אמורים פשוט להכניס את התיקון גם בחוק יסוד: השפיטה.
  אבל לא נשמע מהתגובה שלך שאתה מוצא פגם ברעיון עצמו. לא נראה לי שאתה חושב שיש פגם בזה שהם ימנעו מבית המשפט זכות להכריז על נבצרות, למרות שהגיונית אומנם אפשר לומר שיש מצבים שאינן קשורים למחלה שימנעו ממנו לתפקד. מה יהיה אם הבן שלו יחלה והוא ישב ליד המיטה של הבן שלו חודשים זו לא ניבצרות?
  ומה דעתך על הרפורמה? האם היא נראת לך סבירה?

  אהבתי

 9. עתידן,

  שמח שאתה מתקרב יותר להבין. אלא מאי:

  התיקון (אם כבר או בכלל) יכול לבוא בחוק יסוד השפיטה, וגם בחוק יסוד הממשלה.

  אלא, שזה לא פגם טכני כלל וכלל. כתבתי, שאפילו כך, מהותית יש פה בעיה רצינית. ומהי:

  כל ערכי היסוד הם יחסיים:

  כנגד שקיפות, יש עכירות. נניח שזכות הציבור לדעת, לא יכולה לגבור תמיד, על זכות אדם לפרטיות. או: זכותו של אדם לשם טוב, לא יכולה תמיד לגבור כמובן, על זכות אדם לחופש ביטוי.

  אז הכל יחסי. אלא מאי:

  יש רק ערך אחד שהוא לא יחסי. והוא: שלטון החוק. הבעיה היא בכך, ששלטון החוק, משמעותו קודם כל, ביקורת שיפוטית. ביקורת בתי משפט על מעשי הרשות המבצעת וכדומה. אז אין לך פגיעה קשה יותר בשלטון החוק כמובן, מאשר לקבוע, שבית משפט, לא יכול להתערב או לבקר, מעשה של הרשות המבצעת ( הממשלה, ראש הממשלה וכדומה). וזה מה שיש לפנינו: קביעה, שבג"צ (לא סתם בית משפט) לא יכול להתערב ולבקר, החלטה הנוגעת לנבצרות.

  אז זה מהותי ביותר.

  הרפורמה עצמה לא ממש מדאיגה אותי מסיבות שונות ומשונות. מה שמדאיג:

  המניעים, ומעל הכל:

  ביטול טוטאלי של עילת הסבירות. זה מחשבה או מעשה מטורפים.

  להתראות

  אהבתי

 10. אוף טופיק,

  מסקרנת אותי עמדתך לגבי הרעיון החלופי, שהציג מוטי היינריך, לויכוחים על הרכב הוועדה לבחירת שופטים.

  —————————–
  " הדרך השלישית לבחירת שופטים

  היקף המעורבות של הפוליטיקאים ("המדינה") בחיי הפרט בישראל מקיפה ביותר. שפע של רשויות מדינה יחד עם סבך רגולציה וביורוקרטיה כבדים כולאים את האזרח ויוצרים תקרת זכוכית לחופש הפרט ולרווחתו.

  צודקים הטוענים שאנחנו לא זקוקים להגדלת ההשפעה הפוליטית גם אל עבר מינוי שופטים, למרות שטיעונם העיקרי אינו נובע מחרדתם לחופש הפרט. אכן, טוב יהיה אם תחום נוסף ירחק מטווח ידם של פוליטיקאים (משמאל או מימין).

  מצד שני – צודקים תומכי הרפורמה, ראוי שהעיוות הקיים יעבור מהעולם. לא רצוי ששופטים ימנו קולגות לתפקידי שיפוט, ועוד יותר לא רצויה וועדה מצומצמת חשופה לשתדלנות (עד כדי חשד ל"מין תמורת מינוי"…).

  המחלוקת במסגרת הרפורמה המשפטית (2023) על דרך מינוי השופטים היא בין מצדדי השיטה הקיימת לבין רפורמה מוצעת שמגדילה את כוחו של הממסד הפוליטי. האם קיימת דרך אחרת? התעלמות לרגע מאש המחלוקת מראה שקיימת גם דרך שלישית וזו אינה "פשרה":

  נדרש גוף בוחר גדול ובלתי תלוי שימנה אלפי אלקטורים ויבחר שופטים. פורום רחב ביותר שיקשה על השפעה פוליטית ישירה, או השפעה אישית. רצוי כזה שחבריו מכירים את המועמדים לשיפוט, או לפחות שמעו אודותם מעמיתים; פורום בחירה שחבריו מבינים ומכירים מועמדים טוב מחברי "וועדה" מצומצמת.

  ובכן, מסתבר שקיימת קבוצה שעונה לקריטריונים אלה, קיים חבר מושבעים ענק שמונה כ-50 אלף עורכי דין פעילים (מתוך כ-80,000 בעלי רישיון): הגוף שבוחר שופטים צריך למנות את כל עורכי הדין שעיסוקם הופעה בבית משפט, וכן את כל השופטים הפעילים בישראל. בהיקף אנושי כזה לא ייתכנו "קומבינות". בכל משפט יש צדדים – "המפסיד" ו"הזוכה" – גם אם עורך דין של אחד הצדדים "יתנקם" ביום הבחירות בשופט שלא היטה לו חסד – השפעתו על הבחירה הסופית תהיה אפסית. סיכוי טוב שכמעט כל האלקטורים יצביעו עניינית. הצבעה נוחה, דרך אתר אינטרנט מאובטח, תבטיח השתתפות של עשרות אלפי עורכי דין בתהליך.

  למועמדים למשרת שופט תהיה הזדמנות לשימוע פומבי ולהצגה עצמית – לא לפני ועדת כנסת מצומצמת, אלא מול עשרות אלפי עורכי דין באמצעות האינטרנט לפי נוהל מעשי שייקבע. אפשר יהיה להציג שאלות למועמדים – שיצטרכו להשיב, אך גם לציין לאיזה שאלות בחרו שלא לענות. הם יצטרכו לחשוף עצמם לפני אלפי אלקטורים במערכת אינטרנטית לבחירת שופטים שתהיה גלויה לציבור. לתקשורת יהיה תפקיד חשוב בחשיפת מועמדים שאינם ראויים. עצם החשיפה בשלב המוקדם תגרום לכך שמועמד עם "קופת שרצים" ו"שלדים בארון" יחשוש מהתמודדות.

  שופטים לבית משפט השלום, ייבחרו מבין עורכי הדין שיציגו מועמדות, כאשר דרישות הסף יהיו ותק במקצוע, מספר מינימאלי של הופעות בבית משפט, ואולי גם יחס גבוה של זכיות במשפט. כמו היום, תידרש הכשרה ובחינה במרכז להכשרת שופטים. שופטי שלום שייבחרו יהיו בסטאטוס של "תקופת ניסיון" בת שלוש שנים.

  מידי מערכת בחירות יתבקשו חברי הגוף הבוחר להצביע על 2% מהשופטים הזמניים אותם יש להדיח. המודחים לא יקבלו מעמד של שופט. עורכי דין, או שופטים שהעמידו עצמם לבחירה לשיפוט בבית משפט מחוזי וגם לעליון – יציגו מועמדות, בדרך דומה.

  קיים וויכוח על הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אבל אולי כלל לא צריך "וועדה"? גוף אלקטורים נרחב אינו פתרון קסם, אך יתרונו על פני השיטות שבמחלוקת הנוכחית בולט. אפשר יהיה להתקרב לבית משפט "מאוזן", מקצועי, בלתי תלוי בפוליטיקאים ומנותק מאידיאולוגיה של וותיקי השופטים. חסל סדר וועדות מינוי.

  מוטי היינריך"

  https://kav.org.il/%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99/item/2638-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-%e2%80%93-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%aa

  אהבתי

 11. היי קמיליה,

  הבעיה היא פשוטה:

  מאחורי כל אבחנה חסרת יסוד, מסתתרת לה, הנחת יסוד.

  הנחת היסוד היא, שמישהו צריך לבחור שופטים, ואותו מישהו צריך לבחור על פי אידיאולוגיה פוליטית, או במקרה היותר טוב, על פי יכולות מקצועיות. כל כך למה: כי יש קשר בכלל בין עבודת השופט, לבין אישיותו, עמדותיו הפוליטיות/ אידיאולוגיות וכדומה.

  אבל, הדברים לא ממש כך:

  בשיטתנו המשפטית, שופט הוא חיה מקצועית. מקצועית נטו. חוק יסוד השפיטה למשל ( יודגש: חוק יסוד) כך מורה אותנו (סעיף 2):

  "בעניני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין."

  קשה לאנשים להשתחרר מן המחשבה, ששופט חייב להביא לידי ביטוי את עמדותיו האישיות/ אידיאולוגיות בשפיטה. זה לא המצב. לא הרצוי, וגם לא המצוי. רק מרותו של הדין (והפסיקה) על השופט.

  עורכי דין כאלקטורים ? זוהי הבלות רוח של ממש עם כל הכבוד. עורכי דין בנויים לדבר אחד בלבד:

  להילחם כמו חיות, על הלקוח שלהם ( וטוב שכך. כך צריך להיות הדבר). עולמם צר כעולמה של נמלה ממש. רק הלקוח שלהם, מול עיניהם. הם האחרונים לבחור שופטים ולהתעסק עם זה בכלל. הם הרי הראשונים, לקשר בין האישיות והאידיאולוגיה של השופט, לבין מעשי השפיטה. אז איך עורכי דין ? לא מזמן ראינו למשל, את ששי גז. בתוכנית ריאיונות (רוני קובן) משוכנע ששופט שופט על פי עמדה אישית, ומראש כך (במקרה למשל זה היה בקשר לגזירת עונש). זה היה מטורף לגמרי.

  העולם גם לא יכול להוות דוגמא. ביותר מדי מדינות בעולם, יש עיוות בדבר. לכן:

  רק נשיא בית משפט העליון בוחר שופטים. בוחר וממנה. הוא ראש המערכת. הוא המקצוען של המערכת. הוא בסוף דרכו למעשה. אין לו לאיפה לשאוף יותר. מקסימום:

  איזושהיא וועדה מקצועית ומכובדת (נניח כל הנשיאים לשעבר) ורק בשביל מראית פני הצדק, ואושיות שקיפות, קוראת הנימוקים של נשיא בית המשפט העליון. מוודאים שבתיאוריה, אין איזה עיוות יוצא דופן, וחותמים על כך בבחינת: כזה ראה וקדש.

  כך תהא לנו מערכת, שתהא ללא רבב. ללא חשש של השפעה פוליטית ואישית וכדומה על שופטים וכדומה. ובכך גם יטופח האתוס, ששופט שופט ללא משוא פנים. ללא הטיה.

  שוב ממליץ, לקרוא הפוסט שלי כאן:

  https://myboudica.com/2021/12/24/שְׁפִיטוּת-פַּסְלוּת/

  להתראות

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: